โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอ้างอิงรับรอง เพื่อการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม (กฎหมาย และข้อควรระวัง)

ข้อมูล: รติรัตน์ สินวีรุทัย, หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
graphic design: ฐานิยา  คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com