สัมมนาเชิงปฏิบัติการ cg-15 (13 สิงหาคม 2562)

ดร.ชัชวาล  คุรุภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากำลังและเครื่องมือวัดไฟฟ้าความถูกต้องสูง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การปรับปรุงข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg-15 ไปใช้สอบเทียบ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (GLA-24)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมา รายละเอียดของเอกสาร แนวทางการปรับปรุงเอกสาร GLA-24 รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคณะกรรมการและผู้ตรวจประเมินสาขาไฟฟ้า เพื่อสรุปข้อคิดเห็นและนำไปปรับปรุงเอกสาร GLA-24 ต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี