สกสว. หารือและเยี่ยมชม มว. (14 สิงหาคม 2562)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและเครือข่าย สกสว.  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกรและหารือการพัฒนาระบบ ววน. ในฐานะที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนระบบ ววน. ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี