มว. ร่วมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ระบบมาตรวิทยาของประเทศ มุ่งสู่การเป็น NQI Hub จัดสัมมนา “การสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ ตามเอกสาร EURAMET cg – 18” (27-28 สิงหาคม 2562)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 –  นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ ตามเอกสาร EURAMET cg – 18” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวทางการสอบเทียบ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการ และการรายงานการสอบเทียบตามมาตรฐานอ้างอิง EURAMET cg-18 (Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments) ให้แก่บุคลากรขององค์กรหลักในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ บุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้ใช้ประโยชน์ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure : NQI) ที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 มาจนถึงปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ระบบมาตรวิทยาของประเทศ มุ่งสู่การเป็น NQI Hub ในระดับอาเซียนและรองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”    โดยการสัมมนาในวันแรก มว. ได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ บุญสนิท ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาในหลายสาขา และนางรังสิยา สุคนธ์ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล (มว.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง “แนวทางการสอบเทียบ ขั้นตอนการสอบเทียบ การประเมินผลการสอบเทียบและความไม่แน่นอน และการรายงานผลการสอบเทียบ ตามมาตรฐานอ้างอิง EURAMET cg – 18”

การสัมมนาในวันที่สอง เป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของ On the job training โดยทีมวิทยากรฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มว. ประกอบด้วยหัวข้อ “การประเมินผลการสอบเทียบ” (วิทยากร, นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์) หัวข้อ “การประเมินผลความไม่แน่นอน” (วิทยากร, นายมนต์ชัย มิตรอารีย์) หัวข้อ “การรายงานผลการสอบเทียบ” (วิทยากร, นางสาวชุติมณฑน์ สืบค้า) และหัวข้อ “การนำผลการสอบเทียบไปใช้งาน” (วิทยากร, นางรังสิยา สุคนธ์)