นิทรรศการในงานสัมมนาด้านไฟฟ้าและพลังงาน (6 กันยายน 2562)

มว. ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง Innovative Efficiency Improvement and  Maintenance in Power Plant ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ที่จัดโดย บริษัท วราคณะ จำกัด ซึ่งในงานสัมมนาประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกลุ่มงานประเภทการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงาน  รวมไปถึงภาคธุรกิจที่สนใจในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำเชื่อถือได้ มาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในการนี้ มว. ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน อาทิ การจัดอบรม และสัมมนา พร้อมทั้งนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ Metrology for Energy ที่เป็นการนำผลงานและความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวัดทางด้านอุณหภูมิและแสง การวัดด้านปริมาตรและการไหล โดยมี ดร.อ้อยใจ อ่องหร่าย  และ ดร.ธาดา  แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา จากฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงร่วมให้ความรู้ด้านมาตรวิทยาแก่ผู้สนใจ พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานนิทรรศการและการสัมมนาในหัว Metrology For Energy Efficiency  ในงาน SETA 2019 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 10 -12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา