การจัดนิทรรศการและงานสัมมนาในงาน Thailand Lab 2019 (25-27 กันยายน 2562)

ดร.นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรรศการ Thailand lab International 2019  ที่จัดโดยบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีผู้ประกอบการชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเครื่องมือ วัดวิเคราะห์ และงานบริการ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้จัดงาน ในโอกาสนี้ มว. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านมาตรวิทยาในการพัฒนามาตรฐานการวัด การผลิตและเพิ่มศักยภาพให้กับห้องปฏิบัติการและภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และสุขอนามัยของประชาชน พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน วัสดุอ้างอิงทางเคมี Thailand Reference Material : TRM ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ มว.ยังได้ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรวิทยากับภาครัฐและภาคเอกชน ที่บรรยายให้ความรู้โดย ผู้เชี่ยวชาญและนักมาตรวิทยาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในหลากหลายสาขาการวัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ