การประเมินผลงานผู้อำนวยการ มว. (30 กันยายน 2562)

ด้วยคณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีนโยบายทีจะได้พบปะพูดคุยและสอบถามข้อมูลด้านสมรรถนะทางการบริหารของ ผมว. กับผู้บริหารและพนักงานสถาบัน (ผู้ใต้บังคับ ผมว.) เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของ ผมว. (มิติที่ 3 จากผู้ใต้บังคับบัญชา) ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี