สัมมนา Manufacturing Review @ Rayong (4 ตุลาคม 2562)

ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 4.0” ภายในงานสัมมนา Manufacturing Review @ Rayong จัดโดย บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโซนอุตสาหกรรมภาคตะวันออกได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากการบรรยายที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์-เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ มว. ยังได้ร่วมออกนิทรรศการนำเสนอโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ไทยแลนด์ 4.0 และงานบริการของสถาบันในงานนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ระยอง