การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านยานยนต์ และด้านระบบราง ครั้งที่ 1/2562 (10 ตุลาคม 2562)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย  รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านยานยนต์ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านระบบราง ครั้งที่ 1/2562  ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  จ.ปทุมธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมายของคณะทำงาน และแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure; NQI) ด้านยานยนต์ และด้านระบบราง