อบรมการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (28-29 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดยนางสาวณัฐนันท์  วรเดช  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์สามารถกำหนดเกณฑ์การใช้งานและประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำประวัติผลการสอบเทียบเพื่อใช้ในการพิจารณาอัตราการ Drift ต่อปี ของเครื่องมือมาตรฐาน สามารถบอกวิธีดำเนินการในกรณีผลการสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐานอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี