ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 (28-29 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อก าหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดยดร.มณฑล  หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เข้าใจความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอน เข้าใจข้อกำหนดที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 สามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี