อบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) (28-29 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 62 ภายใต้หัวข้อ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายบรรจบ  สุขทัต อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติใช้งานจริง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี