การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (30-31 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.นฤดม นวลขาว กำกับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิไฟฟ้า เวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement(GUM) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบและ/หรือผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี