อบรมการสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ (30-31 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนายพลวัฒน์  จำปาเรือง นักมาตรวิทยา ประจำห้องปฏิบัติการแสง  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการทำงานของไพรานอมิเตอร์ สามารถเลือกซื้อ/เลือกใช้ไพรานอมิเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน  เพื่อให้เข้าใจในหลักการสอบเทียบไพรานอมิเตอร์เบื้องต้นตามมาตรฐาน ISO 9847 สามารถสอบเทียบและประเมินความไม่แน่นอนของการวัดได้  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการวัดรังสีอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี