อบรมการแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบฯ (30-31 ตุลาคม 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมโดย ดร.จริยา  บัวเจริญ  หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ และ ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ในใบรายงานผลการสอบเทียบ สามารถประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบในการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งมีทักษะในการประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง  มว. จ.ปทุมธานี