ไทย-เจแปน แก๊ส เยี่ยมชม มว. (5 พฤศจิกายน 2562)

ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์  สินวีรุทัย  หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ และนักมาตรวิทยา กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทย-เจเปน แก๊ส จำกัด  ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซและกระบวนการผลิตก๊าซผสมของสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการประเมินผู้ผลิตก่อนการซื้อสินค้า ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี