การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (19-20 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล นางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  โดยมีเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการเตรียมตัวและการปฏิบัติที่ดีเมื่อถูกตรวจติดตาม ขอบข่ายการตรวจติดตามและการวางแผนตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี