อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ (20 พฤศจิกายน 2562)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี ภายใต้หัวข้อ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยดร.บรรฑูรย์  ละอองศรี และ นายโสภณรัตน์  รัตนสมบัติ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองได้  เพิ่มความน่าเชื่อถือในการรายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศตามหลักการมาตรวิทยา  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี