นิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 (19-20 พฤศจิกายน 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังสานฝัน สร้างสรรค์วิชาการ” เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และโครงงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเพื่อให้การจัดงานนิทรรศการวิชาการมีส่วน ส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างกัน โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ กว่า 39 หน่วยงาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย รวม 158 ผลงาน โดยนิทรรศการแบ่งเป็น โครงการ ผลงาน และงานวิจัยของสถาบันภายนอก และโครงการ ผลงาน และงานวิจัยของสถาบันภายในกระทรวงกลาโหม ในการนี้ นางสาวสิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และพนักงาน  มว. เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “ระบบหน่วยระหว่างประเทศตามนิยามใหม่” ที่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (the International System of Units) หรือ เอสไอ (SI) ถูกนิยามด้วยค่าคงตัวทางฟิสิกส์ 7 ตัว ได้แก่

  • ความถี่ของการเปลี่ยนสถานะไฮเปอร์ไฟน์ของสถานะพื้นที่ไม่ถูกรบกวนของธาตุซีเซียม 133 (the unperturbed ground state hyperfine transition frequency of the caesium 133 atom) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 9 192 631 770 Hz
  • ความเร็วของแสงในสุญญากาศ (the speed of light in vacuum) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 299 792 458 m/s
  • ค่าคงตัวของพลังค์ (the Planck constant) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 626 070 15 × 1034 J s
  • ประจุมูลฐาน (the elementary charge) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 602 176 634 × 1019 C
  • ค่าคงตัวของโบลทซ์มานน์ (the Boltzmann constant) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 380 649 × 1023 J/K
  • ค่าคงตัวของอโวกาโดร (the Avogadro constant) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 022 140 76 × 1023 mol
  • ค่าประสิทธิพลังแสงของรังสีเอกรงค์ที่ความถี่ 540 × 1012 Hz (the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 × 1012 Hz) สัญลักษณ์ มีค่าเท่ากับ 683 lm/W

ซึ่งการนิยามเอสไอด้วยค่าคงตัวทางฟิสิกส์เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการใดๆ ที่มีความสามารถและความสร้างสรรค์ สามารถสร้างความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาไปสู่เอสไอได้โดยตรงและด้วยวิธีการที่เป็นอิสระจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีชุดใดชุดหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกค่าความไม่แน่นอนที่น้อยที่สุดในการนำนิยามของเอสไอมาทำให้ประจักษ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มสภาพทวนซ้ำได้ของการวัด (measurement reproducibility) ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดหมายว่าจะมีการปรับนิยามเอสไออีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เพื่อเพิ่มเติมค่าคงตัวทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการนิยามระบบหน่วยระหว่างประเทศ โดยการนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงการเปลี่ยนนิยามของระบบหน่วยระหว่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้งช่วยสร้างความรับรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของงานด้านมาตรวิทยาที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก