ดร.จินตนา นามมูลน้อย นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีวิเคราะห์ (24 พฤศจิกายน 2562)

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  พร้อมทั้งมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Shaping Thailand’s Education in the Age of the Forth Industrial Revolution” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ปี 2557  ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี 2562 ด้วย  ในการนี้ ดร.จินตนา  นามมูลน้อย นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  ได้เข้าพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีวิเคราะห์ด้วย ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ