มว. ร่วมกิจกรรม “วว.จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ” (28 พฤศจิกายน 2562)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จัดกิจกรรมในหัวข้อ “วว. จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการบรรยายการกู้ชีพเบื้องต้น โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร.  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่าง วว. หน่วยงานภายในเทคโนธานี หน่วยงานราชการ และชุมชนโดยรอบ  ในการนี้ นักมาตรวิทยา และพนักงาน มว. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งประเทศไทย วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี