สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (29 พฤศจิกายน 2562)

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยในการประชุมมีระเบียบวาระมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  การรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562  การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ  ฯลฯ รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ประจำปี 2563 อีกด้วย ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ