อบรมและชี้แจงการขอตีพิมพ์ CMC ในเว็บไซต์ BIPM รูปแบบใหม่ (25 ธันวาคม 2562)

ส่วนงานคุณภาพ กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม จัดอบรมและชี้แจงการขอตีพิมพ์ CMC ในเว็บไซต์ BIPM (รูปแบบใหม่) ให้กับพนักงานสถาบันที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการขอตีพิมพ์ CMC ในเว็บไซต์ BIPM ของสถาบัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 2: บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและสมรรถนะ  ตามแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี