หนูน้อยนักคิด…มาตรวิทย์ มาตรวัด กิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ (9-11 มกราคม 2563)

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563” รับวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “BCG Model: Bio-Circular-Green Economy” การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเป็น Green Economy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และสร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิด และทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้กับเยาวชนที่สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง อว. และหน่วยงานพันธมิตร กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ ภายใต้แนวคิด BCG Model (Bio, Circular, Green Economy) รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังคงความสุข ความสนุกให้แก่เยาวชนทุกคนที่มาร่วมงาน

และในปีนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “หนูน้อยนักคิด…มาตรวิทย์ มาตรวัด”พร้อมทั้งนำเสนอนิทรรศการให้ความรู้ “มาตรวิทยาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา เพราะการวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทั้งในแง่ของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิต โดยเชิญชวนให้น้องๆ หนูๆ มาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมการเล่นบิงโก BCG  :  We love the earth, เกมส์ I  SPY  ตอน นักสืบวิทย์พิชิต BCG และครอสเวิร์ดคำศัพท์ด้านมาตรวิทยา ที่ช่วยเสริมทักษะความรู้และการสังเกตุ เพื่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากพวกเราชาวมาตรวิทยา ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ