อบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว (23-24 มกราคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจจากหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม  โดย ดร.ธีรารักษ์  ชินารักษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และดร.ปฏิพัทธ์  วงศ์เทพ  นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่า Correction และค่าความไม่แน่นอนของการวัด สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลได้โดยใช้วิธี Master เป็นวิธีการมาตรฐาน  และสามารถนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (24 มกราคม 2563)