ผมว. พบปะพนักงาน (23 มกราคม 2563)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อให้นโยบาย แนวทางและแผนการดำเนินงาน กับพนักงาน มว. เพื่อให้มีเป้าหมาย แนวคิด ทิศทางในการทำงาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพื่อให้งานของสถาบันสามารถพัฒนาและตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี