ประชุมประชาพิจารณ์การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพประเทศ (29 มกราคม 2563)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านผลผลิตทางการเกษตรและชีวภาพในผลิตภัณฑ์ข้าวสาร วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพข้าวสารให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถนำประเด็นสำคัญไปปฏิบัติจริง ให้เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ข้าวในตลาดโลก  อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  ภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” บรรยายโดยนายประยูร  เชี่ยววัฒนา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ด้านผลผลิตทางการเกษตรและชีวภาพ  “การนำเสนอข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของข้าวที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณแอมิโลส การวัดปริมาณสารอาหาร การวัดไมโคทอกซิน การวัดสารหนูและแคดเมียม และการดัดแปรพันธุกรรม”  บรรยายโดย ดร.จีรพา  บุญญคง กำกับดูแลกลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว. และยังมีการแบ่งกลุ่มตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออภิปรายและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสรุปประเด็นจากการอภิปราย และนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  อีกด้วย ณ ห้องประชุมทิพวัลย์ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี