ชมรมมาตรวิทยามิติ (4 กุมภาพันธ์ 2563)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จัดกิจกรรมภายใต้ชมรมมาตรวิทยามิติ  โดยมีการบรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์ค่าแก้เนื่องจากแรงกดในการสอบเทียบเกจบล็อคโดยใช้เกจวัดแรง (Determination of Contact Deformation Correction for Gauge Block Calibration using a Digital Force Gauge) บรรยายโดยนายเจษฎา  วงศาโรจน์ นักมาตรวิทยาประจำห้องปฏิบัติการความยาว การบรรยายหัวข้อ หลักการและการใช้งาน Autocollimator บรรยายโดย นายวัชรินทร์  สามิตร นักมาตรวิทยาประจำห้องปฏิบัติการมุม การบรรยายหัวข้อ หลักการวัดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานทรงกระบอก (Basic measurement of cylinder standard and its applications) บรรยายโดย ดร.ธรรมรัตน์  สมทอง กำกับดูแลกลุ่มมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานของชมรมมาตรวิทยามิติ ปีพ.ศ. 2563 โครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ โครงการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อแจ้งแก่สมาชิกชมรมด้วย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี