การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) (4 กุมภาพันธ์ 2563)

ส่วนงานคุณภาพ กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ ISO 17034 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี