มว. ร่วมแสดง ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล : Paperless measurement ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (2-6 กุมภาพันธ์ 2563)

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
“วันนักประดิษฐ์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า วช. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้จัดงานวันนักประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน”
ในโอกาสนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมนำเสนอผลงาน ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในหัวข้อ “ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล : Paperless measurement” ซึ่งมีแนวความคิดมาจากความต้องการในการพัฒนากระบวนการวัดให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ โดยในกระบวนการตรวจวัดขนาดของชิ้นงานซึ่งมีขั้นตอนการวัดที่ซับซ้อนเนื่องมาจากความหลากหลายด้านมิติของรูปร่างชิ้นงานซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือวัดมากกว่า 1 เครื่องมือ ตลอดจนความเข้าใจ ความพิถีพิถัน ประสบการณ์ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบการวัดทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) ขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัดขั้นตอนการตรวจวัดชิ้นงานในการวัดอุปกรณ์ ระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกอบด้วยสาย Lan สายเคเบิลยาว 2 เมตร ปลายด้านหนึ่งเป็น ปลั๊ก (มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องมือวัด) ต่อเข้ากับเครื่องมือวัด ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหัว 10 pin เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล่องเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานไม่ยุ่งยากเพียงแค่กดสวิตซ์ข้อมูลที่ปลั๊ก ข้อมูลการวัดก็จะถูกส่งไปยังโปรแกรม Excel บนคอมพิวเตอร์ทันที ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถออกแบบ (format) ของตารางบันทึกผลได้ และสามารถต่อเครื่องมือวัดได้มากกว่า 1 เครื่องต่อ 1 คอมพิวเตอร์ โดยท่านที่สนใจในการนำ “ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล : Paperless measurement” ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการวัดให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของผลงานวิจัย นายภาวัต เผือกน้อย กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด โทร.02 577 5100 ต่อ 2346