ประชุมชมรมมาตรวิทยาความแข็ง (13 กุมภาพันธ์ 2563)

นายณัฐพล  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมมาตรวิทยาความแข็ง เรื่อง “การทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับ Comparison Protocal รหัส MH01 และรหัส MH04”  โดยการประชุมในครั้งนี้ ดร.มนตรี  ผักกระโทก นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายเรื่อง “The Technical protocol of Interlaboratory Comparison on Hardness Measurement, Rockwell Scale HRA, HRB HR30N และ HR30T” และนายวศิน  ชมโฉม นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายเรื่อง “The Technical protocol of Interlaboratory Comparison on Hardness Measurement, Vickers Scale HV5”  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแจ้งขั้นตอนการทำการวัด การรายงานผลการวัด การขนส่ง การรับรอง protocol รวมทั้ง  workshop การประเมินผลการวัดและการคำนวณความไม่แน่นอน สำหรับ Comparison protocol ให้แก่สมาชิกชมรมได้รับทราบ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี