ระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็ว (13 กุมภาพันธ์ 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. ได้พัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วพร้อมด้วยอาคารห้องปฏิบัติการ  เพื่อสนับสนุนการบังคับการใช้งานด้านจราจรและคมนาคมของประเทศ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งการใช้กฎหมายในเรื่องขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดที่จริงจังและต่อเนื่องจะนำไปสู่การแก้ไข และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาและมีประสิทธิภาพ  ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง กรมการขนส่งทางบก และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ได้มีการนำเครื่องตรวจจับความเร็วของรถประเภทต่างๆ มาใช้งาน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ และกล้องตรวจจับความเร็วด้วยคลื่นวิทยุ  เครื่องตรวจจับความเร็วดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบที่ย้อนกลับไปยังมาตรฐานการวัดแห่งชาติ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง  แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วดังกล่าวได้  ดังนั้น สถาบันมาตวิทยาแห่งชาติ ในฐานะองค์การที่มีหน้าที่จัดหา พัฒนา และรักษามาตรฐานด้านการวัดของประเทศ  จึงจำเป็นต้องจัดตั้งระบบสอบเทียบ รวมถึงระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับถ่ายทอดค่าความถูกต้องของผลการวัดของเครื่องตรวจจับความเร็วขึ้นในประเทศไทย  โดยการออกแบบระบบสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็วรอบ  และการออกแบบเครื่องกำเนิดความเร็วคงที่  ระบบสายพาน และตัวรับสัญญาณเลเซอร์  ได้รับการสนับสนุนข้อมูลโดย Dr. Dai-Hyuk Yu, Head of Center for Time and Frequency และ Mr. Jong Koo Lee, Principal Engineer ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศสาธารณะรัฐเกาหลีใต้ : KRISS ณ อาคารห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องตรวจจับความเร็ว มว. จ.ปทุมธานี