หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1 (17-18 มีนาคม 2563)

งานอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.วิโรจน์  สุดาธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ และ นายยอดยิ่ง  หมวกงาม นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด  ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด  สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฏในใบรายงานผลการสอบเทียบ  ได้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ  ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปประเมินความไม่แน่นอนของการวัดได้  พร้อมทั้งสามารถบอกแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี