การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่ (17-19 มีนาคม 2563)

งานฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายวิรุณ  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และนายมนต์ชัย  มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิและปริมาณที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจำแนกความหมายของ mass, weight, apparent mass และ conventional mass ได้อย่างถูกต้อง  เข้าใจข้อกำหนดทางด้านมาตรวิทยาและด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1  บอกวิธีการเลือกใช้ การใช้งาน และการบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งบอกขั้นตอนการสอบเทียบและสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Class E2 and lower)  พร้อมทั้งสามารถคำนวณค่า Conventional Mass และประเมินค่าความไม่แน่นอนของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน  สามารถออกและอ่านผลจากใบรับรองผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี