อบรมการสอบเทียบมาตรความสว่าง (19-20 มีนาคม 2563)

งานอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การสอบเทียบมาตรความสว่าง” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นางสาวโรจนา  ลี้เจริญ  กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี และ ดร.รัตนา  ชื่นชม นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานแสงและสี  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิแสงและสี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจพื้นฐานการวัดด้านแสง  ได้ทราบส่วนประกอบของระบบสองเทียบมาตรความสว่าง  ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการสอบเทียบมาตรความสว่าง  รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบเทียบมาตรความสว่าง และสามารถประเมินควาไม่แน่นอนได้อีกด้วย  ณ อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี