การสอบเทียบเครื่องวัดความดันขั้นพื้นฐาน (19-20 มีนาคม 2563)

งานอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.ทัศนีย์  ไพรรื่นรมย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายเชวง  คำนวนศักดิ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในทฤษฎีของความดัน หน่วยวัดต่างๆ ของความดัน การทำงานของเครื่องมือวัดความดันประเภทต่าง ๆ  เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของขั้นตอนต่าง ๆ ที่ถูกตำมากำหนดเป็นวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน ประเภท Mechanical & Electromechanical manometers ตามข้อกำหนด DKD R 6-1: Calibration of Pressure Gauges ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (เน้น low accuracy) พร้อมทั้งทราบแหล่งที่มาและวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการสอบเทียบเครื่องวัดความดัน ประเภท Mechanical & Electromechanical manometers (low accuracy) ณ อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ.ปทุมธานี