มว. จับมือประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก วิจัยจีโนมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจ COVID -19 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นภาวะโรคระบาดรุนแรง (Pandemic) ทั่วโลก  ดังนั้นนักวิจัยในกลุ่ม Bio Analysis จากประเทศชั้นนำจึงได้ร่วมมือศึกษาวิจัยในระดับจีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อวางแผนพัฒนาวิธีการตรวจ SARS-CoV-2 RNA  หรือ การตรวจ Covid-19 โดยวิธีเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อให้ได้วิธีการตรวจวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำสูง และนำไปสู่การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองมาตรฐาน (Certified Reference Material) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วโลกที่ใช้ในการตรวจวัด COVID-19 ด้วยเทคนิค PCR  โดยมีนักวิจัยจากสถาบันมาตรวิทยาทั้งหมด 15 ประเทศจากทั่วโลก  รวมถึงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประเทศไทย เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศดังกล่าว ด้วยเทคนิค digital PCR  (Polymerase Chain Reaction) หรือ qPCR ในครั้งนี้ด้วย