กระทรวง อว. ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศ กทม. ข้อ 15 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ข้อ 1.1

ช่วงบ่ายของวันที่ 21 มีนาคม 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติของกระทรวง อว. เพื่อดำเนินการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ข้อ 15 (ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563) และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 748/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข้อ 1.1 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

1. ปิดอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ในเขต กทม. และนนทบุรี โดยปิดกิจการ ให้เหลือแต่ รปภ.และผู้บริหารที่ดูแลสถานที่เท่านั้น

2. ไม่มีการเปิดการเรียนการสอน
- งานบริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล ดำเนินการได้
- มหาวิทยาลัย ดำเนินการการเรียนการสอนแบบ online ที่วิทยาเขต หรือพื้นที่ต่างจังหวัด

3. หากมีการประกาศในพื้นที่จังหวัดอื่นเพิ่ม ให้ดำเนินการลักษณะคล้ายกัน

หมายเหตุ
- กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ข้อ 15 สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา) ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563)
- จังหวัดนนทบุรี สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ข้อ 1.1 สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ – เอกชน)) ระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 (คำสั่งฯ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563)