ประกาศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เรื่องหลักการสรรหาผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมีและชีวภาพ (TRM) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ