การสอบเทียบไพรานอมิเตอร์ โดยอาศัยหลักการวัดรังสีเชิงสเปกตรัม (Pyranometer Calibration by using a spetroradiometric method)

ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้ตรวจติดตามค่าความรับรังสีอาทิตย์รวม (Global solar irradiance monitoring) ในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ หรือสมรรถนะของระบบ  เครื่องมือนี้จำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากติดตั้งใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้ผลการวัดผิดพลาดได้

ขอบคุณภาพ www.freepik.com