มาตรวิทยา ยกระดับหุ่นยนต์เครื่องต้นแบบ (UV Robot) ฆ่าเชื้อโควิด-19 (7 พฤษภาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับเอกชน บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อยกระดับหุ่นยนต์เครื่องต้นแบบ ให้เกิดประสิทธิภาพในการยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน  โดยที่ความร่วมมือในครั้งนี้ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทดสอบปริมาณความเข้มแสง (Irradiance) ที่ระยะต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่า ในระยะที่แตกต่างกัน จะใช้เวลาในการฆ่าเชื้อแตกต่างกันเท่าไร  รวมทั้งอายุการใช้งานของหลอดและประสิทธิภาพการถดถอย (Live circle of UVC lamp) เพื่อจะได้ทราบถึงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของหลอดยูวีซี  ทั้งนี้บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Smart Solutions ที่ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ทั้ง 2 หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ หุ่นยนต์รังสียูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคตัวต้นแบบ (UV Robot) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาล  อาคารสำนักงาน และพื้นที่ระบบปิดอื่นๆ โดยบริษัทจะนำเครื่องต้นแบบดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไปในเร็วๆ นี้  ในการนี้นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ และ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ให้การต้อนรับคุณนิติ  เมฆหมอก กรรมการผู้จัดการ  คุณรัศมี สืบชมภู รองกรรมการผู้จัดการ  คุณณัฐวุฒิ อิ่มใจ Product Engineer  คุณกร  โชติพิทักษกุล Software Engineer และคุณสัจจาพร  พิลึก Business Development จากบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด ในการส่งมอบ UV Robot เครื่องต้นแบบ ตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี