เทคโนโลยีมาตรวิทยาสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ต้านโควิด-19 (12 พฤษภาคม 2563)

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลแล้ว ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อที่เกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้เช่นกัน ดังนั้นสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีความตระหนักอย่างยิ่งถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาที่ได้ทำการวัดอย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการของสถาบันที่มีการยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยสนับสนุนทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย รายการที่ 1 เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลภาคสนาม มี 2 แบบด้วยกัน ทั้งแบบธรรมดาที่ประกอบด้วยหลอดยูวีซีรอบตัวในแนวตั้ง สำหรับฉายฆ่าเชื้อในห้อง  และแบบมีปีกที่สามารถกางได้ ประกอบด้วยหลอดยูวีซีวางเป็นแนวตั้ง 4 หลอด และแนวนอน 4 หลอด ซึ่งเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องภาคสนามที่กว้างขึ้น  แต่จะใช้ในพื้นที่เจาะจง เฉพาะจุด เช่นบริเวณเตียงผู้ป่วย เป็นต้น รายการที่ 2 เครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง เป็นการนำแนวคิดในการนำแสงยูวีซีมาใช้ฆ่าเชื้อ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในรถพยาบาลมีความปลอดภัย ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบแล้วว่ามีความเข้มของแสงเหมาะสมกับขนาดในรถพยาบาล ทำให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึง  อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้กับห้องอื่นๆ ได้ เช่นในห้องน้ำ หรือห้องพยาบาลที่เป็นห้องขนาดเล็กได้อีกด้วย และรายการที่ 3 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี ที่ดัดแปลงมาจากไมโครเวฟที่ใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง มีการนำหลอดไฟฆ่าเชื้อโรค (Germicidal Lamp) มาใช้กับอุปกรณ์ชิ้นนี้  ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ ได้มีการทดสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล  ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ และ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักมาตรวิทยา และพนักงาน ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ดังกล่าว ให้กับ รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผศ.นพ.ปรีดิ์  นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อถือในเครื่องมือทางการแพทย์และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมมือกัน รวมทั้งยังเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้แก้ปัญหาในขณะนี้ ณ บริเวณโถง  ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ  สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี