อบรมออนไลน์ หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 (20-21 พฤษภาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรประจำปี หัวข้อ “ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025  ISO 14001 และ ISO 18001” รุ่น 3 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบมาตรวิทยาและโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เห็นความสำคัญของการวัดที่ถูกต้องและการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนและข้อกำหนด ที่ว่าด้วยความถูกต้องของเครื่องมือวัดและการสอบกลับเชิงมาตรวิทยาตามมาตรฐาน ISO 17025 ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 18001 อีกทั้งยังสามารถจัดการระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดได้อีกด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี