อบรม การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีอย่างถูกวิธี (22 พฤษภาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ “การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีอย่างถูกวิธี” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้โดย ดร.นฤดม  นวลขาว รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจการวัดอุณหภูมิเชิงแผ่รังสี  เข้าใจหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีแต่ละชนิด สามารถเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีแต่ละชนิดได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับงานที่ใช้ รวมถึงทราบข้อจำกัดในการใช้งาน  รู้และเข้าใจการบำรุงรักษา และการนำผลที่ได้จากใบรับรองผลการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสี  ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและครอบคลุมทุกข้อจำกัด  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี