บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายชยุตม์  เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์  ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  พร้อมด้วยนายประมาณ  จันทรักษา วิศวกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด  ได้รับเชิญจากเจ้าหน้าที่สาขาการพยาบาลบริการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสเข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาที่ได้ทำการวัดอย่างแม่นยำในห้องปฏิบัติการของสถาบันที่มีการยอมรับในระดับสากล จำนวน 3 รายการประกอบด้วย เครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลภาคสนาม 2 แบบด้วยกัน  เครื่องฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซี ที่ดัดแปลงมาจากไมโครเวฟที่ใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  ทำให้บคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อถือในเครื่องมือทางการแพทย์ตามวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยากาศการตรวจสอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)