อบรมออนไลน์หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ (19 มิถุนายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด สามารถอธิบายนิยามศัพท์ทางมาตรวิทยาที่ปรากฏในใบรายงานผลการสอบเทียบ ได้ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ ดำเนินการทวนสอบเครื่องมือวัดได้ และนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปประเมินความไม่แน่นอนของการวัดได้ พร้อมทั้งสามารถบอกแนวทางในการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี