อบรมออนไลน์หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4 (22-23 มิถุนายน 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบ/หรือผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ  เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ  และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี