อบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ (24 กรกฎาคม 2563)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “ การใช้งานเครื่องมือวัดด้านเสียงและการพิจารณาค่าในใบรายงานผลการสอบเทียบ ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนาง สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และนางสาว ปาณิศรา คงถาวร นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักวิธีการของเครื่องวัดเสียงและสามารถเลือกปรับค่าเครื่องวัดเสียงก่อนการนำไปใช้งานได้ถูกต้อง รวมถึงสามารถเข้าใจหลักการและวิธีการในการพิจารณาค่าจากใบรายงานผลการสอบเทียบ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี