งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (24 กรกฎาคม 2563)

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป  ในการนี้ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)