มว.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัยการวัดประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นอย่างถูกต้อง (24 กรกฎาคม 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสัมมนา เรื่อง “การวัดประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นอย่างถูกต้อง และแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบเทียบ เพื่อยกระดับความถูกต้องของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป็นไปตามข้อตกลง (< 5 %) ที่ระบุไว้ว่าเครื่องวัดในระบบทำน้ำเย็นต้องได้รับการทวนสอบหรือสอบเทียบอย่างถูกต้อง

คณะนักวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย 1.ดร.ธาดา  แก้วประเสริฐ  นักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง 2. ดร.ธัญญา  คชวัฒน์ นักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และ 3. ดร.ปฏิพัทธ์  วงค์เทพ นักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จึงได้พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดในระบบทำน้ำเย็นจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งได้แก่  1.คู่มือการสอบเทียบที่หน้างานของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เครื่องทำน้ำเย็น 2.  คู่มือการทวนสอบเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งหน้างาน  3.คู่มือการสอบเทียบและการทวนสอบเครื่องมือวัดอัตราการไหลน้ำเย็นที่เครื่องทำน้ำเย็น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้งานได้จริง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว. ภายใต้ “โครงการการศึกษาผลของการวัดประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นที่ถูกต้อง และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับความถูกต้องของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน”จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ “ความสำคัญและการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็นอย่างถูกต้อง” “การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการสอบเทียบเครื่องวัดในระบบทำน้ำเย็น” รวมไปถึง “การวิเคราะห์ทางการเงินของการตรวจวัดประสิทธิภาพที่มีความถูกต้อง” และการสรุปหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ซึ่งความร่วมมือในการทำงานจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือต้องการให้ประเทศของเรามีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งต่อแนวคิด และวิธีการประหยัดพลังงานที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างไม่สิ้นสุด